REGULAMIN WYPOŻYCZENIA SKUTERA LUB HULAJNOGI ELEKTRYCZNEJ BLINKEE.CITY

Z DNIA 20.04.2020

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi blinkee.city zarejestrowanemu Kurierowi City Drive w ramach promocji City Drive.
  2. Usługa krótkoterminowego najmu elektrycznego skutera miejskiego, miejskiej hulajnogi elektrycznej i roweru blinkee.city świadczona jest przez firmę Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684 a rozliczana przez City Drive, Al. Aleksandra Brücknera 24/26, 51-411 Wrocław, KRS0000799159, REGON 384115547, NIP 8952208580.
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy dokument opisujący zasady i warunki korzystania z usługi blinkee.city w ramach promocji City Drive. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek korzystania z Systemu blinkee.city, jak również Pojazdów.
  2. Umowa – Umowa Klienta z City Drive dotycząca korzystania z Usługi blinkee.city na terenie Polski, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie blinkee.city pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
  3. Usługa blinkee.city – usługa świadczona na odległość, polegająca na udostępnieniu przez Green Electricity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie platformy elektronicznej, w ramach której Klienci mogą wypożyczać pojazdy a właściciele Pojazdów (Partnerzy) mogą je udostępniać do wypożyczenia przez Klientów.
  4. Promocja City Drive – terminowa usługa wynajmu pojazdów blinkee.city przez firmę City Drive, Al. Aleksandra Brücknera 24/26, 51-411 Wrocław, KRS0000799159, REGON 384115547, NIP 8952208580 przeznaczona tylko dla aktywnych kurierów aplikacji Glovo, Uber Eats lub Bolt Food – dalej Klient.
  5. Green Electricity (dalej: GE) – Green Electricity Sp. z o.o. realizuje usługi związane z obsługą blinkee.city oraz jest operatorem w zakresie dostarczania Usługi blinkee.city. Jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000643112, NIP: 5272783384, REGON: 365684398. Dane kontaktowe: telefon: +48 (22) 290 25 25, e-mail: www.blinkee.city/pl
  6. Indywidualna umowa o wypożyczenie Pojazdu – umowa zawarta między Klientem a City Drive na czas wypożyczenia Pojazdu, określająca wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią Regulaminu, zawierana za pośrednictwem Usługi blinkee.city w ramach promocji City Drive.
  7. Blinkee.city – uruchomiony przez Green Electricity system pośrednictwa w wypożyczaniu Pojazdów, w tym oprogramowanie umożliwiające wypożyczanie Pojazdów.
  8. Aplikacja mobilna – aplikacja umożliwiająca dostęp do wypożyczenia Pojazdów, dostępna jest na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS.
  9. Pojazd – pojazd, który jest wyposażony w urządzenie telemetryczne i który można wypożyczyć za pośrednictwem Systemu blinkee.city. Każdy pojazd posiada swój opis w systemie i aplikacji. W promocji można wybrać spośród dwóch typów pojazdów:
   1. Skuter – pojazd typu motorower, dwu- lub trójkołowy wyposażony w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h,
   2. Hulajnoga – pojazd wyposażony w silnik elektryczny umożliwiający poruszanie się jednej osobie.
  10. Klient – aktywny kurier aplikacji Glovo, Uber Eats lub Bolt Food, podpięty pod partnera City Drive, użytkownik Systemu blinkee.city, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w systemie.
  11. Czas wypożyczenia – czas od momentu wypożyczenia Pojazdu do jego zwrotu w sposób prawidłowy, opisany w Regulaminie, nie krótszy niż 7 dni.
  12. Obszar świadczenia usług – obszar, w którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot Pojazdu bez dodatkowych kosztów. Granice obszaru świadczenia usług zostały określone na stronie internetowej www.blinkee.city/pl oraz dostępne w aplikacji mobilnej.
  13. Cennik dostępny na stronie internetowej www.city-drive.pl/blinkee. Podane ceny są wartościami netto, należy doliczyć do nich 23% VAT.
  14. Terytorium – obszar administracyjny określonego miasta lub Państwa w Regulaminie, na obszarze którego Partner dostarcza pojazdy do wynajmu w ramach Systemu blinkee.city.
 3. Warunki ogólne korzystania z blinkee.city
  1. Warunkami korzystania z blinkee.city przez Klientów są:
   1. posiadanie statusu osoby fizycznej zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym,
   2. ukończenie 18 roku życia w przypadku skuterów oraz hulajnóg,
   3. w przypadku skutera – posiadanie ważnego prawa jazdy co najmniej kategorii AM lub wyższej (tj. wymagane uprawnienia do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW),
   4. w przypadku skutera – lub posiadanie prawa jazdy honorowanego w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Lichtensteinie, Norwegii, Islandii lub rozpoznawane jako międzynarodowe prawo jazdy w powiązaniu z państwowym prawem jazdy, o ile zezwala ono na prowadzenie pojazdu w Polsce,
   5. podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych,
   6. akceptacja warunków określonych w Regulaminie,
   7. wyrażenie zgody na odciągnięcie płatności za usługę z wypłaty u Partnera City Drive (dokonuje się automatycznie przez zaakceptowanie tego regulaminu).
 4. Odpowiedzialność / zobowiązania
  1. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Green Electricity:
   1. Green Electricity nie jest zobligowane do dostarczania Aplikacji mobilnej dla wszystkich urządzeń mobilnych. Wspierane urządzenia działają na systemie Android oraz iOS.
   2. Green Electricity zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji i zawartości Aplikacji mobilnej nie wpływających na warunki Umowy zawartej z Klientem.
   3. Green Electricity będzie podejmować starania, aby stan techniczny Pojazdów umożliwiał właściwe z nich korzystanie, jednakże podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny Pojazdów jest Partner.
   4. Green Electricity – w sytuacji, gdy nie jest Partnerem nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Indywidualnej umowy z uwagi na stan techniczny Pojazdu, jego awarię, brak naładowania lub niewystarczające naładowanie baterii.
   5. City Drive – ma prawo zweryfikować status Klienta w aplikacji, dla której pracuje. Jeśli okaże się, że nie jest aktywny lub jest podpięty pod innego Partnera może odmówić wynajmu.
  2. Obowiązki Klienta:
   1. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
   2. Klient jest jedyną osobą, która może prowadzić (kierować) Pojazd. Nie może on oddawać Pojazdu do prowadzenia (kierowania) innym osobom. Obowiązek ten nie dotyczy wynajmu grupowego, opisanego w Rozdziale IV, punkt 3a.
   3. Klient zobowiązuje się oddać Pojazd sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, z zastrzeżeniem przejawów normalnego korzystania z rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa podczas korzystania z Pojazdu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
   4. Klient jest odpowiedzialny za Pojazd od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu Pojazdu zgodnie z Regulaminem, a także w przypadku pozostawienia go w miejscu niedozwolonym lub niezgodnym z przepisami prawa. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego Pojazdu, zaistniałe od chwili wypożyczenia Pojazdu do momentu jego zwrotu.
   5. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub przez formularz zgłoszeniowy w aplikacji za pośrednictwem Green Electricity. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Klient jest zobowiązany zakończyć przejazd i powiadomić telefonicznie Partnera lub Green Electricity.
   6. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia Pojazd ulegnie wypadkowi, kradzieży, zapaleniu czy uszkodzeniom (w tym spowodowanym przez zwierzęta), Klient ma obowiązek natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi (Straż Pożarna, Policja itp.) oraz pracownikami Green Electricity (+48 22 290 25 25). Policja/Straż Pożarna musi zostać poinformowana, że Pojazd uczestniczący w wypadku jest o napędzie elektrycznym.
   7. W przypadku uczestniczenia w wypadku lub kolizji, Klient zobowiązany jest do udzielania niezbędnych danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem przez ubezpieczyciela.
   8. Klient jest zobowiązany do poinformowania Partnera za pośrednictwem Green Electricity na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres contact.pl@blinkee.city) o wszystkich szczegółach zdarzenia w ciągu 2 dni od momentu wystąpienia zdarzenia.
   9. Zabronione jest korzystanie z Pojazdów przez osoby będące pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
   10. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu do rajdów terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla zarobkowego transportu oraz wykorzystanie Pojazdu do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek bez wcześniejszej zgody Green Electricity.
   11. Zabronione jest przewożenie przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze.
   12. Zabronione jest przewożenie substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji.
   13. Zabronione jest wykorzystanie Pojazdu do celów niezgodnych z prawem.
   14. Zabronione jest przewożenie dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.
   15. Zabronione jest podróżowanie Pojazdem za granicę.
   16. Zabronione jest korzystanie z Pojazdu w sposób sprzeczny z zasadami ruchu drogowego.
   17. Wykorzystanie Pojazdu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem uprawnia Green Electricity do wypowiedzenia Umowy z Klientem, a Partnera do wypowiedzenia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
   18. Klient ponosi odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów i opłat publicznoprawnych otrzymanych przez Klienta w związku korzystaniem przez niego z Pojazdu.
   19. Zabronione jest przewożenie wypożyczonego pojazdu wykorzystując do tego celu jakikolwiek inny pojazd.
   20. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z wynajmu pojazdu Partner potrąci z wynagrodzenia opłatę za pełny tydzień wypożyczenia pojazdu, bez pomniejszania opłaty o bonifikatę w postaci pierwszego dnia gratis.
  3. W przypadku udowodnionych szkód wynikłych z niewłaściwego korzystania z Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Partner (bezpośrednio lub za pośrednictwem Green Electricity) ma prawo żądać od Klienta naprawienia szkody w części albo w całości stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Wysokość szkody uzależniona jest od konkretnego zdarzenia. Poglądową wysokość szkody, za najczęściej powstałe uszkodzenia wskazuje Cennik dostępny w serwisie www.blinkee.city/pl.
  4. Green Electricity na prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody w wysokości realnej wartości zniszczeń, w przypadku przekroczenia wartości określonych w cenniku.
  5. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w Pojeździe.
  6. W przypadku kolizji z winy Klienta, w celu poprawnej realizacji wypłaty z polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Green Electricity lub Partnera, niezbędne jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia.
 5. Rejestracja/Zawarcie umowy
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu blinkee.city jest rejestracja Klienta oraz pozytywna weryfikacja przez GreenElectricity oraz City Drive. Pozytywna weryfikacja przez Green Electricity jest warunkiem możliwości zawierania Indywidualnych umów wypożyczenia Pojazdów. Klient na dzień zawarcia umowy wypożyczenia zobowiązany jest posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdów.
  2. Niedozwolone jest przekazywanie telefonu Klienta z dostępem do Aplikacji mobilnej lub przekazanie prywatnych danych logowania (login i hasło) osobom trzecim.
  3. Warunkiem rejestracji jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych jest Green Electricity Sp. z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z Systemu blinkee.city. Brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z Systemu blinkee.city. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, pod adresem: www.blinkee.city/pl
  4. Klienci powinni informować Green Electricity (za pośrednictwem Green Electricity) na piśmie lub poprzez e-mail (contact.pl@blinkee.city) o zmianie danych (w szczególności adresu e-mail, numeru komórkowego, szczegółów płatności, utracie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych). W przypadku braku aktualności wprowadzanych danych konto Klienta może zostać zablokowane.
  5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania Systemu blinkee.city i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Green Electricity wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa, w celu świadczenia usługi blinkee.city oraz zawarcia i realizacji Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu.
  6. Treść poszczególnych Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdów jest udostępniona wyłącznie stronom Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu oraz Green Electricity. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich Indywidualnych umów wypożyczenia przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych Indywidualnych umów wypożyczenia przechowywane są przez system informatyczny w Systemie blinkee.city. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie dłuższy niż 6 lat, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Green Electricity/Partnera/Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
  7. Administrator danych osobowych Green Electricity zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisów prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Green Electricity a w przypadku przetwarzania danych w celach informacyjnych i marketingowych do momentu odwołania zgody na przetwarzanie tych danych.
 6. Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie Pojazdu tj. zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest możliwe, gdy Klient posiada aktywne konto w Systemie blinkee.city. Przez aktywny status konta rozumie się:
   1. Aktywowanie konta użytkownika na podstawie poprawnych i zweryfikowanych dokumentów dostarczonych do systemu, potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdów blinkee.city.
   2. zaakceptowanie pobierania płatności przez Partnera City Drive.
  2. W celu wypożyczenia Pojazdu Klient uruchamia Aplikację mobilną i postępuje zgodnie z wyświetlanymi informacjami.
  3. Uruchomienie/aktywowanie Pojazdu jest równoznaczne z zawarciem Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu z Partnerem.
  4. Stroną Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu jest ten z Partnerów, który działa w Systemie blinkee.city na danym Terytorium zgodnie z Regulaminem.
  5. Przed rozpoczęciem jazdy Klient winien upewnić się, że Pojazd jest zdatny do jazdy z uwzględnieniem panujących warunków drogowych, przede wszystkim poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli przydatność Pojazdu do warunków drogowych nie może zostać zagwarantowana, Pojazd nie powinien zostać użyty. Zdiagnozowane uszkodzenia winny zostać zgłoszone do Green Electricity przez aplikację mobilną, mailowo na adres: contact.pl@blinkee.city lub telefonicznie (tel. +48 22 290 25 25) przed rozpoczęciem jazdy. Za wyjątkiem uszkodzeń, które zostały już zgłoszone do Green Electricity.
  6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia jakiejkolwiek usterki Pojazdu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do Partnera lub Green Electricity i zaparkowania Pojazdu w najbliższym dozwolonym miejscu.
  7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego Pojazdu może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające.
  8. Klienci nie mogą przeprowadzać napraw lub modyfikacji Pojazdu oraz nie mają uprawnienia do dostępu do urządzeń i baterii zamontowanych w Pojeździe.
  9. Użytkownik ma obowiązek pokryć koszty usunięcia uszkodzeń pojazdów znajdujących się w Systemie blinkee.city, które wynikły z korzystania z Usług w ramach Konta Użytkownika w zakresie, w jakim przekraczają one uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania.
  10. W przypadku, gdy Partner zgłosi konieczność przeprowadzenia Napraw, a wniosek o tego rodzaju Naprawy zostanie zweryfikowany przez blinkee.city na podstawie uzasadnionych przesłanek, blinkee.city zastrzega sobie prawo do zrealizowania płatności z tytułu uzasadnionych kosztów tego rodzaju Napraw w imieniu Partnera, wykorzystując metodę płatności wskazaną przez Użytkownika.
  11. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń telefon komórkowy w celu kontaktu z Green Electricity.
  12. Na prośbę Green Electricity Klient winien podać dokładną lokalizację wypożyczonego Pojazdu w każdym momencie, aby umożliwić inspekcję Pojazdu.
  13. Klienci znajdujący się poza Obszarem świadczenia usług mogą wykorzystywać Pojazd, Zwrot pojazdu poza strefą jest możliwy w odległości do 10 000 m (10 km). Opłata za pozostawienie pojazdu poza strefą jest określona w załączniku nr 1 do Regulaminu. Kufer zamontowany z tyłu Pojazdu (w skuterach) jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem Pojazdu nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do kufra nie może przekraczać 3 kg. Przedmioty wkładane do kufra nie mogą powodować jego niepoprawnego zamknięcia, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Green Electricity i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przewożonych w kufrze towarów lub przedmiotów przewożonych w kufrze.
  14. Pojazd może być wypożyczony maksymalnie do 72h. Po przekroczeniu 72h, przejazd jest automatycznie kończony, a na Użytkownika nakładana jest opłata dodatkowa, zgodnie z cennikiem opłat dodatkowych.
 7. Parking
  1. Klient jest zobowiązany do parkowania Pojazdu w sposób poprawny:
   1. w przypadku skutera poprzez postawienie go na stopce centralnej, schowanie kasków w miejscu do tego przeznaczonym, zamknięcie kufra;
   2. w przypadku roweru poprzez zablokowanie zamka na tylnym kole oraz odstawienie roweru do publicznie dostępnego stojaka
   3. w przypadku hulajnogi poprzez zaparkowanie pojazdu w pozycji pionowej, opartego na stopce.
  2. Klient parkując pojazd zobowiązany jest do parkowania pojazdów zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.
  3. Parkowanie Pojazdu możliwe jest tylko na parkingu publicznym (w tym także płatnych parkingach publicznych oznaczonych płatną strefą parkowania, tj. znakiem D-44 „Strefa parkowania”) oraz w miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone.
  4. Parkowanie na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garażach, miejscach parkingowych przy supermarketach lub innych miejscach parkingowych specjalnego użytku) jest niedozwolone.
  5. W przypadku zaparkowania Pojazdu w sposób niezgodny z poniższym Regulaminem oraz przepisami prawa, Klient może ponosić odpowiedzialność prawną stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. W przypadku pozostawienia/zaparkowania Pojazdu w miejscu niedozwolonym i/lub nałożenia przez organy porządkowe kar i opłat z tym związanych, blinkee.city będzie dochodzić należności z tego tytułu od Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Zwrot
  1. Klient jest zobowiązany do zwrócenia Pojazdu w sposób poprawny.
  2. Zwrot Pojazdu jest uważany za poprawny, jeśli:
   1. Pojazd został pozostawiony zgodnie z przepisami Kodeksu
   2. Pojazd został zaparkowany w miejscu dostępnym w Obszarze Drogowego, świadczenia usług wyznaczonym przez Green Electricity,
   3. W przypadku skuterów:
    • Pojazd został postawiony na stopce centralnej,
    • Kaski zostały zdeponowane w przeznaczonym do tego miejscu,
    • Kufer zostały zamknięty,
    • Skuter został zwrócony w strefie świadczenia usługi
   4. W przypadku hulajnóg:
    • Pojazd został zaparkowany w pozycji pionowej, oparty na stopce.
    • Pojazd został pozostawiony w strefie
    • Pojazd nie blokuje i nie utrudnia prawidłowego korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby trzecie
   5. pojazd został fizycznie wyłączony
   6. w sytuacjach wskazanych w aplikacji może być wymagane wykonanie zdjęcia pojazdu i okolicy pozostawienia pojazdu.
  3. Przedmioty należące do Partnera oraz znajdujące się w Pojeździe nie mogą zostać usunięte bądź wyrzucone przez Klienta podczas trwania i po zakończeniu wypożyczenia.
  4. Zwrot pojazdu należy zwrócić Koordynatorowi, który pojazd wypożyczał.
 9. Czas trwania wypożyczenia
  1. Czas użytkowania Pojazdu przez Klienta jest limitowany poprzez poziom naładowania baterii wypożyczonego Pojazdu.
  2. Po uruchomieniu Pojazdu Klient może korzystać ze skutera przez liczbę dni zadeklarowaną przy odbiorze.
  3. Dopóki bateria Pojazdu posiada odpowiedni poziom naładowania do jazdy (w przypadku skutera, co najmniej 20% zasięgu, co jest odpowiednikiem 10 kilometrów zasięgu; w przypadku hulajnogi, co jest odpowiednikiem 5 kilometrów zasięgu), Klient może używać lub zaprzestać korzystanie z Pojazdu. Gdy bateria Pojazdu zostanie wyczerpana, Klient winien zwrócić Pojazd zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany na prędkościomierzu Pojazdu (skutera) i w Aplikacji mobilnej. Zależnie od rodzaju Pojazdu sygnały oznaczające wyczerpaną baterie mogą być równocześnie wyświetlane na prędkościomierzu jako ikony od wskaźnika poziomu naładowania. Aplikacja mobilna wyświetla poziom naładowania baterii w procentach lub pozostałych do przejechania kilometrach (odległości).
  5. Zarówno Partner, jak i Green Electricity nie wymienia ani nie ładuje baterii podczas trwania Indywidualnej umowy o wypożyczenie. Klient nie jest także upoważniony do fizycznego dostępu, wymiany lub ładowania baterii.
 10. Formy płatności i opłaty
  1. Dostępne metody płatności to:
   1. odciągnięcie z wypłaty City Drive
  2. Akceptując niniejsze warunki Klient zgadza się, aby City Drive odciągał należność za wynajem z jego wypłaty.
  3. Klient wyraża zgodę na odciągnięcie z wypłaty City Drive za opłaty wynikające z opłat dodatkowych, w przypadku winy Klienta, np. utrata/zniszczenie kasku, uszkodzenie skutera, itd. 6. Akceptując powyższe Klient potwierdza również poprawność wprowadzonych w Aplikacji mobilnej danych.
  4. Opłata za korzystanie z Pojazdu naliczana jest za każdy dzień według stawki z Cennika w zależności od okresu najmu. Należy doliczyć podatek VAT.
  5. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Cenniku. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba dni wypożyczenia liczona od momentu zawarcia Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, do czasu prawidłowego zwrotu Pojazdu i potwierdzenia zwrotu (zakończenia wypożyczenia) w Systemie blinkee.city.
  6. Klient związany jest Cennikiem obowiązującym w chwili dokonania rezerwacji Pojazdu, udostępniony na stronie www.city-drive.pl/blinkee
  7. Po zakończeniu wypożyczenia Pojazdu Klient otrzymuje informację o naliczonych opłatach za korzystanie z Pojazdu.
  8. Klient może poprzez kontakt mailowy pod adresem contact.pl@blinkee.city zawnioskować o ponowne przesłanie wystawionej wcześniej faktury.
  9. W przypadku istnienia zaległości w opłatach możliwość dokonywania rezerwacji i wypożyczenia Pojazdów zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.
  10. City Drive, w ramach udzielonej przez Klienta zgody na odciągnięcie należności z wypłaty.
  11. W razie zaistnienia ujemnego stanu konta Klienta w wyniku nie wykonywania pracy, Klient będzie zobligowany do uregulowania zapłaty na rzecz City Drive zgodnie z postanowieniami Cennika.
 11. Ubezpieczenie
  1. Wszystkie Skutery mają wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
  2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez Klienta.
  3. Warunki ubezpieczenia są zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostarczonymi przez Ubezpieczyciela.
 12. Reklamacje
  1. Klient może zgłosić reklamację dot. Umowy lub Indywidualnej umowy na wypożyczenie Pojazdu do Partnera lub Green Electricity w terminie 14 dni od wykonania usługi. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać w formie, która umożliwia Green Electricity lub Partnerowi zapoznanie się z jej treścią. W celu usprawnienia komunikacji wskazuje się kontakt na adres adres e-mail: contact.pl@blinkee.city
  2. Reklamacja, w celu jej prawidłowego rozpatrzenia, powinna zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu w celu przyśpieszenia kontaktu,
   4. datę i godzinę przejazdu,
   5. szczegółowy opis zaistniałej sytuacji,
   6. numer identyfikujący pojazd, tj. numer rejestracyjny i/lub jego numer boczny
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Green Electricity lub Partner zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje, które nie zawierają danych, pozwalających na identyfikację Klienta, Green Electricity lub Partner pozostawi bez rozpatrzenia
  5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań zgodnych z Regulaminem i wszelkimi zawartymi Umowami wobec Green Electricity lub Partnera. W przypadku uznania reklamacji, poniesiony koszt w części związanej z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony.
  6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony reklamującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od GE, reklamacja zostanie rozpatrzona z poszanowaniem słusznych interesów obu stron.
  7. W przypadku braku porozumienia, Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim, który mieści się w Warszawie przy ulicy Henryka Sienkiewicza 3 (Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej).
 13. Procedura zgłaszania szkód
  1. Zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest zgłosić szkodę dotyczącą wypożyczonego bądź mającego być wypożyczonym Pojazdu. Zgłoszenie powinno się odbyć nie później niż 24 godziny od zaistniałej sytuacji.
  2. Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez zgłoszenie: telefoniczne +48 (22) 290 25 25, mailowo contact.pl@blinkee.city lub poprzez aplikację mobilną. Green Electricity rekomenduje zgłoszenie poprzez aplikację mobilną jako najprostsze i najszybsze.
  3. Zgłoszenie szkody, w celu jej prawidłowego przeanalizowania, powinno zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu w celu przyśpieszenia kontaktu,
   4. miejsce, datę i godzinę,
   5. zwięzły opis zdarzenia z informacją o tym w jaki sposób doszło do powstania szkody
   6. zdjęcie dokonanych/zaistniałych uszkodzeń,
   7. numer identyfikujący pojazd, tj. numer rejestracyjny i/lub jego numer boczny
  4. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem zgłoszenia Green Electricity lub Partner zwróci się z prośbą do składającego zgłoszenie o jego uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Zgłoszenie Szkody nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań zgodnych z Regulaminem i wszelkimi zawartymi Umowami wobec Green Electricity lub Partnera. W przypadku uznania zgłoszenia na rzecz Klienta, poniesiony koszt w związku z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony.
  6. Zgłoszenie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.
 14. Odstąpienie od Umowy i Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Green Electricity na podstawie przepisów prawa – bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy m.in. poprzez:
   1. przesłanie do Green Electricity na adres e-mail: contact.pl@blinkee.city; oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej,
   2. przesłanie do Green Electricity na adres pocztowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  3. Postanowienia dwóch poprzednich tiretów Regulaminu stosuje się odpowiednio do Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu zawieranych przez Klienta z Green Electricity.
  4. Przed uruchomieniem Pojazdu (rozumianym jako chwilą rozpoczęcia świadczenia przez Green Electricity usługi wynikającej z Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu), Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Aplikacji, że po spełnieniu świadczenia przez Green Electricity utraci prawo odstąpienia od Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy albo Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu, jest ona uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Green Electricity oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na ewentualną ważność zrealizowanych przez Strony Indywidualnych umów o wypożyczenie Pojazdu.
 15. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni, od momentu wysłania informacji o chęci rozwiązaniu Umowy na adres email: contact.pl@blinkee.city
  2. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania środków w przypadku braku możliwości potrącenia ich z wypłaty od City Drive. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo GE do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez GE usługi.
  3. Usunięcie konta uniemożliwia ponowne założenie go na ten sam adres e-mail, wobec czego adres ten będzie przechowywany w formie zaszyfrowanej.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Pojazdu (zawarcie Indywidualnej umowy o wypożyczenie Pojazdu) są równoznaczne z oświadczeniem Klienta o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Pojazdem, posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Pojazdem oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. City Drive zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych Regulaminem. W razie zaistnienia jednej z ww. okoliczności, Umowa ulegnie rozwiązaniu z natychmiastowym skutkiem.
  3. City Drive jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość.
  4. Postanowienia o ochronie prywatności można znaleźć na stronie internetowej blinkee.city www.blinkee.city/pl w zakładce Polityka Prywatności.