REGULAMIN PROMOCJI
“100 złotych bonusu dla kurierów przechodzących

na model współpracy z partnerem City Drive w aplikacji Wolt”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia Promocji (zwanej dalej: Promocja).
 2. Organizatorem promocji “100 złotych dla kurierów przechodzących na model współpracy z partnerem w aplikacji Wolt” (dalej:  „Promocja”), jest firma City Drive sp. z o.o., sp. k. z siedzibą przy Liskego 7, 50-345 Wrocław, NIP: 898-226-93-79 (dalej: „Organizator”).
 1. Celem Promocji jest zachęcenie osób, które dotychczas realizowały zlecenia w aplikacji Wolt w oparciu o umowę-zlecenie bezpośrednio z marką Wolt, do przejścia na model współpracy w charakterze kuriera Wolt z City Drive, poprzez przypisanie w Panelu rozliczeniowym http://panel.city-drive.pl/ (dalej: „Panel”) kwoty 100 złotych po spełnieniu warunków Promocji.  
 2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, które są zarejestrowane w aplikacji Wolt w charakterze kuriera i pracowały dotychczas w oparciu o umowę-zlecenie z Wolt (dalej: „Uczestnik”).
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 marca 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku. 
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 §2 PRZEDMIOT PROMOCJI

 1. W Promocji zostanie przyznana nagroda pieniężna o wartości  100 złotych netto (dalej: “Nagroda”).
 2. Nagroda wypłacana będzie w dwóch transzach po 50 złotych, co dwa okresy rozliczeniowe. 
 3. Warunkiem wypłacenia całości Nagrody jest aktywna praca na rzecz aplikacji WOLT przez co najmniej 4 okresy rozliczeniowe. Każdy okres rozliczeniowy wynosi 2 tygodnie. 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 1. Zarejestrować się i podpisać umowę z Organizatorem w panelu:  http://panel.city-drive.pl/register 
 2. Po podpisaniu umowy w panelu pobrać ją na swoje urządzenie i wysłać na adres partnerspoland@wolt.com do dnia 30.04.2022 r. 
 3. Wypłata Nagrody nastąpi w dwóch transzach po 50 złotych na konto Uczestnika: 
 1. Pierwsza transza nastąpi po aktywnych dwóch okresach rozliczeniowych od momentu podpisania umowy. Okresy rozliczeniowe są co dwa tygodnie. Aktywny okres rozliczeniowy oznacza, że Uczestnik aktywnie jeździł na rzecz aplikacji Wolt i Partner City Drive otrzymał za jego kursy środki do wypłacenia. 
 2. Druga transza nastąpi po kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych, o ile Użytkownik podczas nich aktywnie jeździł na rzecz aplikacji Wolt i Partner City Drive otrzymał za jego kursy środki do wypłacenia. 
 3. Niniejsza Promocja nie zwalnia Uczestnika od ponoszenia standardowych opłat związanych z korzystaniem z usług Organizatora jako partnera Wolt. Wysokość opłat reguluje Regulamin City Drive, dostępny w panelu Organizatora. 

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora. 
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres oraz adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. ​​Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę (majątkową lub niemajątkową) poniesioną przez Uczestnika Promocji w związku z jego udziałem Promocji. 

  §5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika Promocji wyrażonej za pośrednictwem strony www.city-drive.pl/promocja-wolt-regulamin/ (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 5. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Odbiorcą danych udostępnionych przez Uczestnika jest Organizator.
 8. Dane osobowe Uczestnika Promocji przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji.
 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Organizatorem, który dostępny jest pod adresem e-mail: biuro@city-drive.pl
 10. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
 11. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom wykonującym czynności serwisowe i hostingowe, zajmującym się utrzymaniem systemów informatycznych, w których przetwarzane są te dane, podmiotom zajmującym się świadczeniem usług prawnych na rzecz Organizatora, jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji oraz rozpatrzenia reklamacji. 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.city-drive.pl/promocja-wolt-regulamin/
 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28.03.2022 r. 
 4. Przystąpienie do udziału w Promocji jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 5. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie.
 6. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Polski.